ZUS 2019

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2019
Społ. Zdrow. F. Pr. Składka bez chorobowego Składka z chorobowym Składka Składka
za okres 834,55 zł 904,60 zł 342,32 zł 70,05 zł
01-12.2019 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2859 zł 3803,56 zł 2859 zł 558,08 zł 228,72 zł 70,05 zł 47,75 zł 342,32 zł 70,05 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% – obowiązuje od 01.04.2018r.

1246,92 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – płatne jednym przelewem na indywidualne konto bankowe płatnika w ZUS.
1316,97 zł– Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – płatne jednym przelewem na indywidualne konto bankowe płatnika w ZUS.

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców (preferencyjne) obowiązujące w 2019 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące 2019
Społ. Zdrow. F. Pr. Składka bez chorobowego Składka z chorobowym Składka Składka
za okres 197,03 zł 213,57 zł 342,32 zł 16,54 zł
01-12.2019 01-12.2019 01-12.2019 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy*
Emer. Rent. Chor. Wyp.
675,00 zł 3803,56 zł 675,00 zł 131,76 zł 54,00 zł 16,54 zł 11,27 zł 342,32 zł 16,54 zł

* Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2019 r.: 2250,00 zł).

555,89 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
539,35 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Nowość od 2019r. tzw. mały ZUS np. po zakończeniu okresu preferencyjnych składek

Skorzystają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę, opłacające z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne.

Najniższa podstawa wymiaru składek uzależniona będzie od przychodu z poprzedniego roku kalendarzowego, o ile nie przekracza on trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli na 2019 to limit 63.000zł przychodu w roku 2018r.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób nie może być:

  • niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.),
  • wyższa niż 2.859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

Szczegóły na http://www.zus.pl/maly-zus